Afaan Oromoo

How to vote correctly (Oromo)

Video transcript

Akkam jirtu, maqaan koo (maqaa) dha.Ani gaheen koo Ambaasaaddara Dimokraasii ti.

Komishinii Filannoo Viktooriyaa keessan hojjedha. 

Filannoon kutaa Victoria Sadaasa keessa ta'a. Sagaleen keessan akka lakkaa'amu gochuuf waraqaa filannoo keessan sirritti guutuu qabdu. 

Giddugala sagalee kennuu tokkotti waraqaa filannoo lama ni argattu.

Inni xiqqaan kan Mana Maree Gadiiti

Inni guddaan Mana Maree Ol'aanaati 

Mee Mana Maree Gadiitiin haa jalqabnu. Yeroo sagalee kennitan lakkoofsa fayyadamaa.

Saanduqawwan hunda tartiiba filannoo keetiin lakkoofsa itti kennita.

Kaadhimamaa baay’ee filachuu barbaaddu cinatti lakkoofsa 1 kaa’i

Filannoo kee isa lammaffaa cinatti lakkoofsa 2 kaa’

Filannoo kee isa sadaffaa cinatti lakkoofsa 3 kaa’i fi kkf

Saanduqa hundaaf lakkoofsa kennuu qabda.

Mana Maree Ol’aanaa filachuuf karaa lama qabda:

Karaa 1ffaa – Sarara olitti

Paartii ykn garee baay'ee akka mo'atu barbaaddu cinatti saanduqa keessa lakkoofsa 1 kaa'atta. Yoo kana gootan paartiin ykn gareen filattan kaadhimamaa kamtu sagalee keessan akka argatu murteessa.

Sana booda xumurteetta. 

YKN

Karaa 2ffaa – Paartiin ykn gareen siif filatu osoo hin barbaanne ofuma keetiif kaadhimamaa filachuu yoo barbaadde, sarara jalatti sagalee kenni:

Yoo xiqqaate tartiiba filannoo keessaniin saanduqale 5'f lakkoofsa kennuu qabdu.

Kaadhimamaa baay’ee akka mo’atu barbaaddu cinatti lakkoofsa 1 kaa’i

Filannoo kee isa lammaffaa cinatti lakkoofsa 2 kaa’i

Filannoo kee isa sadaffaa cinatti lakkoofsa 3 kaa’i

Filannoo kee isa afraffaatti lakkoofsa 4 kaa’i

Filannoo shanaffaa cinatti lakkoofsa 5 kaa’i

Yoo barbaadde, saanduqawwan dabalataa ykn hunda isaanii lakkoofsa kennuu itti fufuu dandeessa.

Waraqaa filannoo keessan lamaan yeroo guuttan booda tokkoon tokkoon isaani saanduqa filannoo keessa kaa’uu qabdu.

Guyyaa sanatti gargaarsa kamiyyuu yoo barbaadde, miseensa maatii kee ykn michuu kee akka si gargaaruuf fiduu dandeessa. Hojjetaa VEC gaafachuus ni dandeessa.

Akkaataa filachuu dandeessan ilaalchisee gaaffii yoo qabaattan, maaloo lakkoofsa tajaajila afaan hiikkaa 9209 0112 irratti bilbilaa ykn marsariitii keenya vec.vic.gov.au daawwadhaatii asxaa afaan hiikaa filadhaa.

Filannoon kutaa Viktooriyaa baatii Sadaasaa keessa gaggeeffama. Filannoo kana irratti lammiilee Australia qofatu sagalee kennuu danda'an.

Filachuuf yoo galmooftan filachuu qabdu.