ਪੰਜਾਬੀ

How to enrol to vote (Punjabi)

Video transcript

ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਅੰਬੈਸਡਰ/ਸਟਾਫ਼ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਟੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ / ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਛੋਟਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲਈ ਹੈ

ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਲਈ ਹੈ

ਆਓ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ।

ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 1 ਭਰੋ ਜਿਸਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 2 ਲਿਖੋ

ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 3 ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ

ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ  ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਲਟ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਦਦ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ VEC ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 9209 0112 ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ vec.vic.gov.au 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਲੋਗੋ ਚੁਣੋ।

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।