ကညီကျိ

How to vote correctly (Karen)

Video transcript

နံၤလၢအဂ့ၤ, ယမံၤန့ၢ် Hserkutha လီၤ. ယမ့ၢ်၀ဲ ဒံၤမိၤခရ့စံၤမီၢ်သီ တဂၤလီၤ.

ယမၤတၢ်လၢ ဘံးထိရံယါတၢ်ဃုထၢအခီၣ်မံးရှၢၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘံးထိရံယါကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဃုထၢန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.ဒ်သိးနတၢ်ဖးတၢ်ဂံၢ်ဃုၥ်အီၤကသ့၀ဲအဂီၢ်, နကဘၣ်မၤပှဲၤတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလံၥ်က့ဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်တခါအပူၤ, နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဖးအလံၥ်ကဘျံးခံကဘျံးန့ၣ်လီၤ.

အဆံးတကဘျံးန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဘျီၣ်ဒိၣ်ဟံၣ်လၥ်ခီတဖျၢၣ်အဂီၢ်.

အဒိၣ်တကဘျံးန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢဘျီၣ်ဒိၣ်ဟံၣ်ထးခီတဖျၢၣ်အဂီၢ်.

ပကစးထီၣ်သကိးဒီးဘျီၣ်ဒိၣ်ဟံၣ်လၥ်ခီတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. သူဘၣ်နီၣ်ဂံၢ်ဖဲနဟ့ၣ်တၢ်ဖးအခါတက့ၢ်.

နကဘၣ်ကွဲးလီၤနီၣ်ဂံၢ်လၢတၢ်လွံၢ်နၢၣ်အဒၢခဲလၢၥ်အပူၤဒ်နတၢ်ဃုထၢအိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

ကွဲးလီၤဘၣ်နီၣ်ဂံၢ်၁

ဖဲပှၤဒိးဃုထၢအသးလၢနအဲၣ်ဒိးဃုထၢအီၤအဒိၣ်ကတၢၢ်တဂၤအမံၤအကပၤတက့ၢ်.

ကွဲးလီၤဘၣ်နီၣ်ဂံၢ် ၂

ဖဲပှၤဒိးဃုထၢအသးလၢနအဲၣ်ဃုထၢအီၤအဒိၣ်ကတၢၢ်ခံဂၤတဂၤအမံၤအကပၤတက့ၢ်.

ကွဲးလီၤဘၣ်နီၣ်ဂံၢ် ၃

ဖဲပှၤဒိးဃုထၢအသးလၢနအဲၣ်ဒိးဃုထၢအီၤအဒိၣ်ကတၢၢ်သၢဂၤတဂၤအမံၤအကပၤ ဒ်န့ၣ်အသိးစုၥ်စုၥ်တက့ၢ်.

နကဘၣ်ကွဲးလီၤနီၣ်ဂံၢ်လၢတၢ်လွံၢ်နၢၣ်အဒၢကိးဒၢဒဲးအပူၤန့ၣ်လီၤ.

လၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢဘျီၣ်ဒိၣ်ဟံၣ်ထးခီတဖျၢၣ်အဂီၢ်, နကျဲအိၣ်၀ဲခံဘိ-

ကျဲ ၁ တဘိ- လၢပနိဘျၢအဖီခိၣ်

နထၢနုၥ်လီၤနီၣ်ဂံၢ် ၁ လၢတၢ်လွံၢ်နၢၣ်အဒၢပူၤဖဲ ပၤတံၤမ့တမ့ၢ်ကရူၢ်လၢနအဲၣ်ဒိးလၢအနၢၤတၢ်ဃုထၢအဒိၣ်ကတၢၢ်တဖုအမံၤကပၤတက့ၢ်.  နမ့ၢ်မၤတၢ်အံၤန့ၣ်, ပၤတံၤမ့တမ့ၢ်. ကရူၢ်လၢနဃုထၢအီၤတဖုန့ၣ်ကဆၢတဲၥ်၀ဲပှၤဒိးဃုထၢအသးဖဲလဲၣ်တဂၤကဒိးန့ၣ်ဘၣ်၀ဲနတၢ်ဖးလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ံၤဒီး၀ံၤ၀ဲလံလီၤ.

မ့တမ့ၢ်.

ကျဲ ၂ ဘိတဘိ- နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဃုထၢပှၤဒိးဃုထၢအသးတဖၣ်လၢနနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်နဲလၢပၤတံၤမ့တမ့ၢ်ကရူၢ်ကဃုထၢဒၣ်အတၢ်အလီၢ်တခီ, ဃုထၢဘၣ်တၢ်ဖးဖဲပနိဘျၢအဖီလၥ်-

နကဘၣ်မၤနီၣ်နီၣ်ဂံၢ်လၢတၢ်လွံၢ်နၢၣ်အဒၢအစှၤကတၢၢ်၅ ဒၢအပူၤဒ်နတၢ်ဃုထၢအိၣ်၀ဲတခါစုၥ်စုၥ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

ထၢနုာ်လီၤနီၣ်ဂံၢ်၁ လၢပှၤဒိးဃုထၢအသးလၢနအဲၣ်ဒိးလၢအနၢၤတၢ်ဃုထၢတဂၤအကပၤ.
ထၢနုၥ်လီၤနီၣ်ဂံၢ် ၂ ဖဲနတၢ်ဃုထၢ ခံခါတခါအကပၤ.
ထၢနုၥ်လီၤနီၣ်ဂံၢ် ၃ ဖဲနတၢ်ဃုထၢ သၢခါတခါအကပၤ.
ထၢနုၥ်လီၤနီၣ်ဂံၢ် ၄ ဖဲနတၢ်ဃုထၢ လွံၢ်ခါတခါအကပၤ.
ထၢနုၥ်လီၤနီၣ်ဂံၢ် ၅ ဖဲနတၢ်ဃုထၢ ယဲၢ်ခါတခါအကပၤ.
နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးန့ၣ်, နဆဲးထၢနုၥ်လီၤအါထီၣ်နီၣ်ဂံၢ်မ့တမ့ၢ်ခဲလၢၥ်သ့၀ဲလီၤ.

ဖဲနမၤပှဲၤလီၤတၢ်ဖးအလံာ်ကဘျံးခံဘ့ၣ်လၢၥ်မ့ၢ်၀ံၤန့ၣ်, နကဘၣ်ထၢနုၥ်လီၤအီၤတခါစုၥ်စုၥ်ဆူတၢ်ဖးအတလါအပူၤဒၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤတမံၤလၢ်လၢ်ဖဲနံၤအ၀ဲန့ၣ်, နဟဲကိးဃုၥ်နဟံၣ်ဖိဃီဖိမ့တမ့ၢ်တံၤသကိးဒီးနၤသ့၀ဲလီၤ. နမၢစ့ၢ်ကီး VEC အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသ့၀ဲလီၤ.

နတၢ်သံကွၢ်မ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်ဃးမ့ၢ်တၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်, ၀ံသးစူၤကိး 9209 0112 တၢ်ကတိၤကျိးထံတၢ်မၤစၢၤနီၣ်ဂံၢ်မ့တမ့ၢ်လဲၤဘၣ်ဖဲပပှၥ်ယဲၤသန့လၢအမ့ၢ် vec.vic.gov.au ဒီးဃုထၢဘၣ်တၢ်ကတိၤကျိးထံအတၢ်ပနီၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

ဘံးထိရံယါကီၢ်စဲၢ်တၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးန့ၣ်တၢ်ကမၤအီၤဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ထဲဒၣ်အီးစထြ့လယါအထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်ဧိၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢတၢ်ဃုထၢအံၤအပူၤသ့၀ဲန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်ဆဲးလီၤနမံၤလၢနကဟ့ၣ်တၢ်ဖးန့ၣ်, နကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးန့ၣ်လီၤ.