Việt-ngữ

How to vote in local council elections (Vietnamese)

Information in Vietnamese about voting in the 2020 local council elections that will be held by post in Victoria.
Transcript

Xin chào, tên tôi là …(điền tên)...., tôi làm việc cho Ủy ban Bầu cử Victoria với tư cách là….... (Sứ giả Dân chủ hoặc nhân viên VEC)...........

Nếu có tên trong danh sách cử tri cho cuộc bầu cử hội đồng thành phố vào tháng 10 trước 4 giờ chiều ngày 28 tháng 8, quý vị sẽ nhận được bộ lá phiếu gửi qua đường bưu điện vào đầu tháng 10.

Nếu đến ngày 16 tháng 10 mà vẫn chưa nhận được bộ lá phiếu của mình, xin quý vị gọi điện cho chúng tôi qua số 9209 0111 để yêu cầu gửi bộ lá phiếu mới.

Hãy xem trong bộ lá phiếu có những gì:

 • lá phiếu kèm bản tuyên bố của ứng cử viên
 • tờ rơi đa ngôn ngữ hướng dẫn cách bỏ phiếu
 • phong bì đựng lá phiếu
 • phong bì không cần dán tem, đã đề sẵn địa chỉ

Hãy để tôi chỉ cho quý vị cách bỏ phiếu hợp lệ.

Bước 1 – tách lá phiếu ra khỏi bản tuyên bố của ứng cử viên

Bước 2 – nhờ ai đó đọc bản tuyên bố của ứng cử viên cho quý vị nếu cần. Tiếp theo, quý vị cần quyết định bỏ phiếu cho ai.

Bước 3 – Cách bỏ phiếu hợp lệ

 • quý vị viết số tất cả các ô vuông theo thứ tự quý vị chọn.
 • ·viết số 1 bên cạnh ứng cử viên quý vị muốn đắc cử nhất
 • ·viết số 2 bên cạnh ứng cử viên thứ hai theo ý quý vị chọn
 • ·viết số 3 bên cạnh ứng cử viên thứ ba theo ý quý vị chọn
 • quý vị phải viết số vào mỗi ô vuông

Hãy để tôi chỉ cho quý vị cách gửi lại lá phiếu quý vị đã điền.

Bước 1 – Bỏ lá phiếu vào PHONG BÌ ĐỰNG LÁ PHIẾU

Bước 2 – Ở mặt sau PHONG BÌ ĐỰNG LÁ PHIẾU: ký tên, viết ngày tháng năm sinh, viết ngày và dán phong bì lại

Bước 3 – Bỏ phong bì này vào PHONG BÌ KHÔNG CẦN DÁN TEM, ĐÃ ĐỀ SẴN ĐỊA CHỈ

Bước 4 – Gửi lại lá phiếu của quý vị càng sớm càng tốt. Chậm nhất, quý vị phải gửi qua đường bưu điện hoặc đích thân mang đến văn phòng bầu cử địa phương trước 6 giờ tối, thứ Sáu 23 tháng 10.

Hồi đồng Thành phố của quý vị. Lá phiếu của quý vị

Bầu cử Hội đồng Thành phố Địa ph

Bầu cử Hội đồng Thành phố Địa phương tháng 10 năm 2020

Các cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố địa phương sẽ tổ chức vào tháng 10. Quý vị sẽ nhận được bộ lá phiếu để bỏ phiếu ở nhà.

Sẽ không có bầu cử cho Hội đồng Thành phố Casey, Hội đồng Huyện South Gippsland và Hội đồng Thành phố Whittlesea. Các cử tri ở ba Hội đồng Thành phố này không cần phải bầu cử.

Để có thể bầu cử, các cử tri cần phải ghi danh trước 4 giờ chiều thứ Sáu ngày 28 tháng 8. Một bộ lá phiếu sẽ được gửi cho cử tri từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 năm 2020.

Hãy hoàn tất phiếu bầu của quý vị và gửi lại càng sớm càng tốt trước khi kết thúc bầu cử, vào lúc 6 giờ tối thứ Sáu ngày 23 tháng 10.

Những ai có thể ghi danh bầu cử?

Trong cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố địa phương, có hai hình thức ghi danh: ghi danh cấp tiểu bang và ghi danh cấp Hội đồng Thành phố.

Cử tri ghi danh cấp tiểu bang

Nếu có tên trong danh sách cử tri của Tiểu bang, quý vị sẽ tự động được ghi danh cho các cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố địa phương vào tháng 10.

Muốn có tên trong danh sách cử tri của Tiểu bang, quý vị cần phải là công dân Úc, từ 18 tuổi trở lên tính vào ngày bầu cử (thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020) và đã sống ở Victoria ít nhất một tháng.

Nếu là công dân Úc và muốn kiểm tra xem mình có tên trong danh sách cử tri của Tiểu bang hay không, quý vị có thể 'Kiểm tra Ghi danh Cử tri' trên trang mạng này hoặc gọi cho chúng tôi qua số 131 832. Nếu cần thông dịch viên, quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số 03 9209 0111.

Nếu là công dân Úc và từ 18 tuổi trở lên, quý vị có thể nộp đơn ghi danh cử tri trực tuyến, sử dụng đơn ghi danh cử tri tiếng Việt ở phần dưới trang này. Quý vị nên điền mẫu đơn tiếng Anh và khi in đơn, sẽ in tiếng Anh. Sau đó ký vào đơn và gửi về địa chỉ:

Victorian Electoral Commission
Reply Paid 66506
Melbourne Vic 8001

Đây là dịch vụ miễn phí, không phải trả bưu phí.

Nếu có tên trong danh sách cử tri nhưng đã chuyển nhà hoặc đổi tên và chưa cập nhật chi tiết ghi danh cử tri, quý vị có thể làm việc này trong đơn ghi danh cử tri tại đường dẫn phần dưới trang này.

Cần phải cập nhật ghi danh và ghi danh mới trước 4 giờ chiều thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 2020.

Nếu quý vị muốn nhận được  SMS hay email miễn phí nhắc nhở bầu cử VoterAlert, vui lòng ghi số điện thoại di động hoặc địa chỉ email vào đơn ghi danh cử tri.

Cử tri ghi danh cấp Hội đồng Thành phố

Cử tri ghi danh cấp Hội đồng Thành phố phải từ 18 tuổi trở lên vào ngày bầu cử (thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020) và không phải là cử tri ghi danh cấp Tiểu bang trong Hội đồng Thành phố.

Nếu có tên trong danh sách cử tri vào kỳ bầu cử Hội đồng Thành phố lần trước ở ngôi nhà quý vị sở hữu và nằm ở Hội đồng Thành phố khác với nơi quý vị cư ngụ, quý vị sẽ được tự động gửi bộ lá phiếu tới ngôi nhà đó vào tháng 10.

Nếu không phải là công dân Úc, nhưng:

 • quý vị cư ngụ tại và trả thuế địa phương cho một ngôi nhà hoặc
 • quý vị trả thuế địa phương cho một bất động sản quý vị đang sử dụng (ví dụ người mướn cửa hàng) trong khu vực Hội đồng Thành phố nhưng không có quyền bầu cử nào khác hoặc
 • quý vị sở hữu một bất động sản ở Hội đồng Thành phố khác với nơi quý vị cư ngụ nhưng quý vị không có tên trong danh sách bầu cử Hội đồng Thành phố lần trước

quý vị có thể nộp đơn xin Hội đồng Thành phố cho bỏ phiếu ở các cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố. Quý vị sẽ cần liên lạc với Hội đồng Thành phố địa phương để xin đơn ghi danh hoặc kiểm tra xem quý vị có phải là cử tri ghi danh cấp Hội đồng Thành phố hay không.

Làm thế nào để tôi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố địa phương?

Quý vị sẽ được gửi bộ lá phiếu theo đường bưu điện từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10.

Trong bộ lá phiếu quý vị sẽ thấy có:

 • một lá phiếu đính kèm các bản tuyên bố và hình của các ứng cử viên
 • chỉ dẫn bầu cử (có bản dịch)
 • một bao thư đựng lá phiếu có nắp
 • một bao thư hồi đáp không cần dán tem.

Hướng dẫn cách bầu cử

 • viết số 1 vào ô vuông bên cạnh tên người quý vị muốn đắc cử
 • viết số 2 vào ô vuông bên cạnh tên người thứ hai quý vị chọn
 • tiếp tục viết số vào cho đến khi tất cả các ô đều có số
 • chỉ viết số.

Hội đồng Thành phố Melbourne có một nguyên tắc bầu cử đặc biệt. Nếu có tên trong danh sách cử tri cho các cuộc bầu cử của Hội đồng Thành phố Melbourne, quý vị sẽ nhận được hai lá phiếu.

Trên lá phiếu nhỏ, để chọn Nhóm Lãnh đạo, quý vị cần phải viết số vào tất cả các ô theo thứ tự quý vị chọn.

Lá phiếu lớn là để bầu Nghị viên Hội đồng Thành phố. Quý vị có thể ghi số ‘1’ bên trên hàng kẻ để bầu nhóm nghị viên Hội đồng Thành phố quý vị muốn

HOẶC

quý vị có thể viết số vào các ô bên dưới hàng kẻ để bầu các nghị viên Hội đồng Thành phố riêng biệt. Nếu bầu bên dưới hàng kẻ, quý vị cần phải viết số vào tất cả các ô dưới hàng kẻ theo thứ tự quý vị chọn.

Chuyện gì xảy ra sau khi tôi điền xong (các) là phiếu của mình?

 1. Bỏ (các) lá phiếu quý vị đã điền vào bao thư đựng lá phiếu (bao thư có nắp) và dán lại.
 2. Điền chi tiết của quý vị vào nắp bao thư đựng lá phiếu.
 3. Bỏ bao thư đựng lá phiếu dán kín vào bao thư hồi đáp không cần dán tem trước khi gửi đi.

Hãy đảm bảo quý vị gửi lá phiếu của mình càng sớm càng tốt trước khi kết thúc bầu cử, vào lúc 6 giờ tối thứ Sáu ngày 23 tháng 10.

Tranh cử Hội đồng Thành phố

Nếu muốn tranh cử Hội đồng Thành phố vào tháng 10 năm nay, quý vị cần hiểu các nguyên tắc. Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin hướng dẫn tranh cử, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 131 832 hoặc qua đường dây thông dịch viên 03 9209 0111.

Làm việc trong cuộc bầu cử

VEC muốn tuyển dụng người từ mọi cộng đồng ngôn ngữ làm việc trong cuộc bầu cử. Nếu quý vị quan tâm, vui lòng đăng ký bằng tiếng Anh tại đường dẫn này: https://appointments.vec.vic.gov.au/

Chúng tôi không đảm bảo quý vị sẽ có việc – chúng tôi phải cân nhắc nhiều vấn đề như lĩnh vực hay hoạt động nào cần hỗ trợ. Trong các cuộc bầu cử Tiểu bang, chúng tôi cần nhiều người hơn. Đối với các cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố này, chúng tôi không cần nhiều người như vậy bởi vì đây là bầu cử qua bưu điện.

Có bắt buộc bỏ phiếu không?

Bỏ phiếu là bắt buộc đối với các công dân Úc đã ghi danh bầu cử và đối với bất kỳ cử tri nào đã ghi danh bầu cử Hội đồng Thành phố Melbourne.

Ngoài ra, không bắt buộc bỏ phiếu nếu quý vị là cử tri ghi danh ở cấp Hội đồng Thành phố.

Tổ chức các cuộc bầu cử an toàn

Chúng tôi đang lập kế hoạch đảm bảo an toàn cho các cử tri, ứng cử viên và nhân viên VEC đối với bệnh siêu vi corona (COVID-19). Các biện pháp nghiêm ngặt về vệ sinh và duy trì khoảng cách đối với người khác sẽ được thực hiện ở tất cả các văn phòng.

Nếu tôi quên bỏ phiếu thì sao?

Quý vị sẽ nhận được lá thư yêu cầu giải thích. Vui lòng điền đơn trong lá thư đó để báo cho chúng tôi biết lý do của quý vị. Nếu không có lý do chính đáng cho việc không bầu cử, quý vị có thể bị phạt tiền.

Có câu hỏi?

Nếu quý vị có điều gì muốn hỏi về thông tin này và muốn nói chuyện với chúng tôi qua thông dịch viên, vui lòng gọi số 03 9209 0111.

Thủ tục ghi danh vào danh sách cử tri

Điền đơn ghi danh tiếng Anh (PDF, 1.4MB)

Quý vị có thể đọc đơn ghi danh bằng ngôn ngữ quý vị tải về máy nhưng khi in ra, đơn này sẽ in tiếng Anh. Khi điền đơn, quý vị phải điền bằng tiếng Anh.