ܐܵܬ݂ܘܼܪܵܝܲܐ ܠܸܫܵܢܵܐ

How to vote correctly (Assyrian)

Video transcript

ܫܠܵܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܫܸܡܝܼ ܝܼܠܹܗ Sargon. ܐܵܢܵܐ ܝܼܘܵܢ ܐܝܼܙܓܲܕܬܵܐ ܕܕܝܼܡܘܼܩܪܵܛܝܘܼܬܵܐ.

ܟܹܐ ܦܵܠܚܵܢ ܩܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ.

ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܬܸܫܪܝܼܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ. ܩܵܐ ܩܵܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܵܐܹܫ ܚܘܿܫܒܸܢܵܐ، ܘܵܠܹܐ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܕܪܵܝܬܵܐ ܕܩܵܠܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐܝܼܬ. 

ܓܵܘ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ، ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܬܪܹܝܢ ܘܲܪܵܩܹܐ ܕܕܪܵܝܬܵܐ ܕܩܵܠܵܐ.

ܚܲܕ݉ ܘܲܪܵܩܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܩܵܐ ܒܹܝܬ ܦܵܪܠܵܡܵܢ ܬܲܚܬܵܝܵܐ

ܚܲܕ݉ ܘܲܪܵܩܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ ܩܵܐ ܒܹܝܬ ܦܵܪܠܵܡܵܢ ܥܸܠܵܝܵܐ

ܫܲܪܹܝܚ ܒܒܹܝܬ ܦܵܪܠܵܡܵܢ ܬܲܚܬܵܝܵܐ. ܡܲܦܠܸܚܘܼܢ ܪ̈ܲܩܡܹܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܕܵܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܠܵܐ.

>ܡܪܲܩܡܘܼܢ ܟܠܵܝܗܝ ܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ ܒܐ݉ܪܹܙܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܡܲܬܒ݂ܘܼܢ ܪܲܩܡܵܐ ܕ 1 ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܕܡܸܬܓܲܒܝܵܢܵܐ ܕܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܐܹܫ ܓܘܼܒܝܵܐ

ܡܲܬܒ݂ܘܼܢ ܪܲܩܡܵܐ ܕ 2 ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܕܡܸܬܓܲܒܝܵܢܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܲܬܒ݂ܘܼܢ ܪܲܩܡܵܐ ܕ 3 ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܕܡܸܬܓܲܒܝܵܢܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܩܵܐ ܦܵܝܫܵܢܹ̈ܐ

ܘܵܠܹܐ ܕܡܪܲܩܡܝܼܬܘܿܢ ܠܟܠܵܝܗܝ ܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ.

ܩܵܐ ܕܕܵܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܠܵܐ ܩܵܐ ܒܹܝܬ ܦܵܪܠܵܡܵܢ ܥܸܠܵܝܵܐ، ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܬܪܹܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ:

ܐܘܼܪܚܵܐ 1- ܠܥܸܠܸܠ ܡ݂ܢ ܣܸܪܛܵܐ

ܡܲܬܒ݂ܘܼܢ ܪܲܩܡܵܐ 1ܓܵܘ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܕܓܲܒܵܐ ܐܵܘ ܝܲܗܠܵܐ ܕܒܘܼܫ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܩܵܪܡܝܼ.  ܐܸܢ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ، ܓܲܒܵܐ ܐܵܘ ܝܲܗܠܵܐ ܕܩܲܡ ܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܠܗ݉ܘܿܢ ܒܸܕ ܩܵܛܥܝܼ ܐܲܝܢܝܼ ܡܸܬܩܲܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼ ܠܩܵܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܒܵܬܲܪ ܗܵܕܵܟ݂ ܦܪܝܼܩܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐܵܘ

ܐܘܼܪܚܵܐ 2- ܐܸܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܠܡܸܬܩܲܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ݂ܢ ܓܹܢ݉ܒ ܕܓܲܒܵܐ ܐܵܘ ܝܲܗܠܵܐ ܕܓܲܒܝܼ ܡܓܹܢ݉ܒܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܪܝܼܡܘܼܢ ܩܵܠܵܐ ܬܚܘܿܬ ܣܸܪܛܵܐ:

ܘܵܠܹܐ ܕܡܪܲܩܡܝܼܬܘܿܢ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ݂ܢ 5ܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ ܒܐ݉ܪܹܙܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܡܲܬܒ݂ܘܼܢ ܪܲܩܡܵܐ ܕ 1 ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܕܡܸܬܓܲܒܝܵܢܵܐ ܕܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܐܹܫ ܓܘܼܒܝܵܐ

ܡܲܬܒ݂ܘܼܢ ܪܲܩܡܵܐ ܕ 2 ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܕܡܸܬܓܲܒܝܵܢܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܲܬܒ݂ܘܼܢ ܪܲܩܡܵܐ ܕ 3 ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܕܡܸܬܓܲܒܝܵܢܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ 

ܕܓܘܼܒܵܝܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܲܬܒ݂ܘܼܢ ܪܲܩܡܵܐ ܕ 4 ܕܸܦܢܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܕܡܸܬܓܲܒܝܵܢܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܲܬܒ݂ܘܼܢ ܪܲܩܡܵܐ ܕ 5ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܕܡܸܬܓܲܒܝܵܢܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܐܸܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܬܲܡܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܡܪܲܩܘܿܡܹܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ ܐܵܘ ܟܠܵܝܗܝ.

ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܠܹܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܬܸܪܘܲܝܗܝ ܘܲܪܵܩܹܐ ܕܕܪܵܝܬܵܐ ܕܩܵܠܵܐ، ܘܵܠܹܐ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܗ݉ܘܿܢ ܓܵܘ ܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ ܕܕܪܵܝܬܵܐ ܕܩܵܠܵܐ ܕܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ݉ ܡܸܢܵܝܗܝ.

ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܠܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܵܝܬܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ݉ ܡ݂ܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܐܵܘ ܚܲܒ݂ܪܵܐ ܩܵܐ ܕܗܲܝܸܪܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܒܲܩܪܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ݉ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܣܝܼܥܬܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ

ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܒܘܼܕ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܵܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܠܵܐ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ 9209 0112 ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܐܵܘ ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܲܢ ܘܓܲܒܘܼܢ ܪܸܡܙܵܐ ܕܬܲܪܓܸܡܵܢܵܐܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ .vec.vic.gov.auܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ..