Thuɔŋjäŋ

Wël ë lëk cë gɔ̈t thïn Thuɔŋjäŋ

De Victorian Electoral Commission (VEC) ë käk looi ebɛ̈në:

  • Kuany Walaya ebɛ̈në tënë kɔc Victoria
  • Kuany payam ebɛ̈në tënë kɔc Victoria
  • Kuany ebɛ̈në tënë akutnhïïm aguiɛr kök.

Na ɣɛn nɛŋë lɔnku ba rïn gät-pïny?

Yïn adhïl ba yï rïn gät-pïny ku looi kuany tënë namba baai alɔŋ ciëŋ yïn thïn. Yïn adhïl:

  • Bë ya raan ë kɔc Australia në dhiëth, ku
  • Nɛŋ ruunka 18 ë dïtde tedä ka ruun tɔ̈u nhial, ku
  • Anɔŋ ciɛŋ apɛi tënë baai alɔŋdun cieŋ thïn Victoria tëwën cïtmɛn pen-tök kë yï ciɛ̈ŋ ëtänë.

Tëwën ë gɛ̈t rïn-pïny luɔi thïn

Thiöŋ athör gät-pïny rïn luthïn ë Duŋgëlïth (English) (PDF, 1.5MB)

De athör gät-pïny rïn alëu bë kuen thïn thuɔŋ yen ca miët bëi anïn ku acï gɔ̈tic ë Duŋgëlïth (English).Tënë thiöŋ yïn athör yïc ,awïc ba dhïl gɔ̈tic thoŋ ë Duŋgëlïth (English).

Wïc/gɔ̈r raan agamlöŋ/athook?

Na yïn awïc wël ë lëk kök,yïn alëu ba VEC yuöp në dhöl dan raan agamlöŋ/athook, atɔ̈ thïn ë telepun kënic 03 9209 0119.

Räm ke ɣɔk

De VEC kë rɛ̈ɛ̈r nhial ë Level 11, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000.

Yïn alëu ba VEC yuöp ë talapun namba kënic 131 832, ku tuɔc imeeldu tënë info@vec.vic.gov.au tedä ka tuɔ̈c ɣɔk pɛk (fax) ë namba kënic 9629 8632.

Na yïn acï la keny bëi agɔ̈r-alɔŋtui, yuöp ɣɔk ë talapun kënic +613 8620 1100.