Dinka

Kuɛ̈ny de bäny thii ke baai

Kuɛ̈ny de bäny thii ke baai [Local councils elections] abï rɔt looi në pen de thiɛ̈ɛ̈r 2020

Akut thiin de baai [Local council elections] abennë luɔɔideen de cuɛ̈t ë bääny looi në pen de thiɛ̈ɛ̈r. Yïn bï athöör bennë cuɛ̈t ya looi [ballot paper] ya yök ke yï tɔ̈ baai paanduɔ̈n ku ba ŋoot ke yï loi ëluɔɔi de cuɛ̈t ë bääny kënnë ke yï tɔ̈ baai paanduɔ̈n.

Abï ciɛ̈n kuɛ̈ny de bääny bï rɔt looi në Casey City Council, South Gippsland Shire Council ku Whittlesea City Council. Kɔc tɔ̈ në kee bɛ̈ikë yiic keediäk aacïï keek bï ya kɔɔr bïkkë cuɛ̈t.

Ago yïn puɔ̈l ba cuɛ̈t në ye thaa bï bɛ̈n kënnë yic, ke kɔc bï cuɛ̈t kedhiɛ aabï keek dhil ya kɔɔr bïkkë rinken kɔn ya gɔ̈ɔ̈r në thaa ŋuɛɛn de thëëi në Yom Jimma, pɛɛi nïn 28, pen de bɛ̈t. Athöör cï kuɔ̈th kɔ̈u [ballot pack] de cuɛ̈t abï tuɔ̈c kɔc kedhiɛ; kɔc cï rinken gɔ̈ɔ̈r ku ka bï ya tuɔ̈c keek në thanduŋ de thöön, mɛn bï rɔt jɔɔk në pɛɛi nïn 6 agut cï pɛɛi nïn 8, pen de thiɛ̈ɛ̈r 2020.

Thöl thiäŋ de athöörduɔ̈n ë cuɛ̈t ku dɔc dhuɔ̈k nhom ciɛ̈ɛ̈n në ye thaŋ thiin kor ba dɔc ya yök ke ŋoot, thaa bennë luɔɔi de cuɛ̈t guɔ thiöök thok, mɛn bï ya thaa 6 thëëi, në yom jimma, pɛɛi nïn 23, pen de bɛ̈t.

Yeeŋa lëu bï rɔt cɔk gäär ago cuɛ̈t?

Tënnë akutnhom thiin de kuɛ̈ny ë bääny, ke gäär de rin acï tɛ̈ɛ̈kic në rou: Anɔŋ lïnh de rin ke kɔc cï keek gɔ̈ɔ̈r në akuma de wutic [state-enrolled] ku jɔl ya lïnh de kɔc cï rinken gɔ̈ɔ̈r në lïnh de akut thiin de baai yic [council-enrolled].

Kɔc bï cuɛ̈t cï keek gɔ̈ɔ̈r rin në lïnh de akuma de wutic [State-enrolled voters].

Na tɔ̈ rinku në lïnh de kɔc cï keek gɔ̈ɔ̈r ke akuma de wutic, ke yïn bï cuɛ̈t në ye kuɛ̈ny bï looi kënnëic de akut thii ke bääny ë baai yiic [Local council elections] mɛn bï rɔt looi në pen de thiɛ̈ɛ̈r.

Ago rinku tɔ̈ në lïnh de kɔc cï keek gɔ̈ɔ̈r ke akuma de wutic, ke yïn bï ya kɔɔr ba kɔn ya mɛnh de baai në Authërelia, ku ba ya naŋ run kee 18 leer tueŋ në ye kööl de cuɛ̈t kënnë (mɛn bï ya yom thibit, pɛɛi nïn 24, pen de thiɛ̈ɛ̈r, 2020), ku ca ya rëër ëyadëŋ në Bïtkoria në pen wär pen tök.

Na ye mɛnh de baai në Authërelia ku kɔɔr ba rinku tïŋ mɛn cï keek gɔ̈ɔ̈r në lïnh de kɔc cï keek gɔ̈ɔ̈r ke akuma de wutic, ke yïn lëu ba të cï gɔ̈ɔ̈r në thoŋ de lïŋëlith ke ye ‘Check My Enrolment’ në ye wɛbthait kënnë yic kɔn tïŋ wennë ba wuɔɔk yuɔ̈p në 131 832. Na kɔɔr agamlöŋ ago yïn ya kuɔny në gɛ̈ɛ̈r de thok ku wɛ̈ɛ̈r de wël, ke yïn lëu ba wuɔk yuɔ̈p në 03 9209 0119.

Na ye mɛnh de baai në Autherëlia ku nɔŋ run kee 18 leer tueŋ, ke yïn lëu ba thiɔ̈ɔ̈ŋ në aliiric [online] në ye athöör de thiɔ̈ɔ̈ŋ cï tääu piiny ëtënnë mɛn cï geeric në Thuɔŋjäŋ / Dinka në ye apäm de ye wɛbthait kënnëic. Yïn bï ye athöör kënnë thöl ë thiäŋ në thoŋ ë Lïŋëlith ku naa guɔ̈të yee athöör kënnë bei në makäna de awarak [print the form], ke ka bï ŋoot ke cï kee wëlkë guɔ̈tbei në thoŋ ë lïŋëlïth. Ku jɔl ye athöör kënnë thaany ku ba tuɔ̈c wuɔɔk në:

Victorian Electoral Commission
Reply Paid 66506
Melbourne Vic 8001

Tooc de yee athöör kënnë ee ya abac, acïn wëu ke tooc bï keek ya tääu në ke kɔ̈ɔ̈th.

Na tɔ̈ në lïïthic ku ca baai geer wennë ca rinku geer ku kɛ̈nnë kee wël käkë cɔ̈kpiny në lïïthic, ke yï cɔ̈kë kee käkë piny në yee link de athöör cï tääu në ye apäm de wɛbthait kënnë yic, tɔ̈ piiny ëtënnë.

Cök ë piny de kee käkë abï dhil thöl ë luɔɔi në thaa 4 thëëi në yom Jimma, pɛɛi nïn 28, pen de bɛ̈t, 2020.

Na kɔɔr ba ya yök në wël ke abac ke të bennë yee cuɛ̈t kënnë ya luɔi thïn mɛn bï keek ya tuɔ̈c yïn në telepunic[VoterAlert SMS] ka në wël ke lëk bï keek ya tuɔ̈c yïn në yimeeil yic, ke yïn limku ba namba duɔ̈ɔ̈n de telepun ku yimeeil adëreth du ya mat në ye athöörduɔ̈ɔ̈n ba thiɔ̈ɔ̈ŋ kënnë yic

Kɔc cï rinken gɔ̈ɔ̈r në lïnh de akut thiin de baai yic [Council-enrolled voters]

Raan bïnnë rinke ya tɔ̈ në lïnh de akut thiin de baai yic, abï dhil ya raan nɔŋ run kee 18 leer tueŋ në ye kööl de cuɛ̈t kënnë yic (mɛn bï ya yom thibit, pɛɛi nïn 24, pen de thiɛ̈ɛ̈r, 2020) ku yïn cïï bï yaa raan bï ya cuɛ̈t tɔ̈ rin në lïnh de kɔc cï keek gɔ̈ɔ̈r në akuma de wutic [State-enrolled] ye tɔ̈ në akut thiin de baai yic.

Na yï tɔ̈ në lïïthic, lïnh de kuɛ̈ny ë bäänyciɛ̈ɛ̈n wään piac rɔt looi ku ëyï cï gɔ̈ɔ̈r ke yï rɛ̈ɛ̈r paandɛ̈t duɔ̈ɔ̈n peei cïn beer rëër thïn në yee thaa kënnë yic, ke wɔ bï athöör cï kuɔ̈th kɔ̈u [ballot pack] de cuɛ̈t ya tuɔ̈c ë paan ca waan kënnë në pen de thiɛ̈ɛ̈r.

Na cie mɛnh de baai në Authërelia, ku:

 • Yïn rɛ̈ɛ̈r në wennë yee wëu cuat piny në, wennë
 • Yee wëu cuat piny në paanduɔ̈ɔ̈n rëër yïn thïn (nyooth de yee wɛ̈t kënnë yennëkë; të yen thuŋduɔ̈ɔ̈n de ɣööc ye juur yic) tënnë akut thiin mac baai, ku yïn cïn lööŋ kɔ̈k lëu bïn ke cuɛ̈t wennë
 • Na tɔ̈u të de akut thiin mac baai yic ku yïn cïn lööŋ kɔ̈k lëu bïn ke cuɛ̈t.
 • Yee raan nɔŋ paanduɔ̈ɔ̈n tɔ̈ të dɛ̈t peei cïï thiääk kennë të rëër yïn thïn në yemɛɛn ku yïn kën rɔt cɔk gäär rin në kuɛ̈ny ë bääny wään ciɛ̈ɛ̈n piac rɔt looi.

Yïn lëu ba thiɔ̈ɔ̈ŋ tënnë akut thiin mac baai ago yïn cɔk bï ya cuɛ̈t. Yïn kɔɔr ba akut thiin mac baai thiääk kennë yïn ya guik ku ba keek thiɛ̈ɛ̈c bïkkë yïn gäm athöör de thiɔ̈ɔ̈ŋ wennë bïkkë yïn cɔk tïŋ rinku mɛn tɔ̈ keek në lïnh de kɔc bï cuɛ̈t yiic.

Lëu ba ya cuɛ̈t wudë në kuɛ̈ny thiin de bääny?

Yïn bï tuɔ̈c athöör cï kuɔ̈th kɔ̈u [ballot pack] de cuɛ̈t në thanduŋ de thöön në kaam de pɛɛi nïn 6 agut cï pɛɛi nïn 8, pen de thiɛ̈ɛ̈r.

Në yee athöör cï kuɔ̈th kɔ̈u [ballot pack] de cuɛ̈t ba yök kënnë yic. Ke yïn bï:

 • Athöör bï yïn cuɛ̈t [ballot paper] ya lööm thïn mɛn cï mat kennë wël kɔ̈k cï keek rɛk në yekɔ̈u ku jɔl ya thura de kɔc kɔɔr bï keek cuɛ̈t.
 • Wël ke jiɛ̈ɛ̈m në të bennë cuɛ̈t ya luɔɔi thïn (mɛn ba keek yök ëke cï keek geer yiic në thoŋ bï röŋ kennë yïn).
 • Waragɛŋ yennë athöör tääu thïn të kɔɔr bennë yen tuɔɔc [envelope] mɛn nɔŋic athöör de cuɛ̈t [ballot paper] ke cï thiöök thok apiɛth.
 • Waragɛŋ yennë athöör tääu thïn të kɔɔr bennë yen tuɔɔc [envelope] mɛn ye tɔ̈ ke cï cuat piny wënthɛɛr në wëu bïnke yeen bɛɛr lɔ dhuɔ̈kciɛ̈ɛ̈n.

Ba ya cuɛ̈t wudë

 • Gäär 1 në thanduŋ thiääk kennë raanduɔ̈ɔ̈n kɔɔr bï tiɛ̈m.
 • Gäär 2 në thanduŋ dɛ̈t peei thiääk kennë raanduɔ̈ɔ̈n de rou ca nhiaar ba kuany në kuɛ̈ny de rou.
 • ŋoot ke yï gäär ëkë agut cï të bennë thunduuk thook thök kedhiɛ ku bïkkë nɔŋ nambaai.
 • Akɔɔr bï ya nambaai keepɛ̈i keek bï yïn ke ya gät.

Melbourne City Council anɔŋ lööŋ kɔ̈k wääc yennëke cuɛ̈t looi. Na tɔ̈ rinku në lïnh de kɔc tɔ̈ në Melbourne City, ke yïn bï athör ke cuɛ̈t [two ballot papers] yök keerou.

Anɔŋ athöör thiin de cuɛ̈t [small ballot paper] bïn akut de bääny kɔɔr bï tiɛ̈m ya kuany. Yïn bï thanduuk kedhiɛ tɔ̈ thïn ëtënnë ya kuɛ̈ny yiic në akuutkuɔ̈ɔ̈n kɔɔr keek; cï tëduɔ̈ɔ̈n kɔɔr yïn keek thïn në piɔ̈nduic ku ba akutduɔ̈ɔ̈n kɔr bï tiɛ̈m ya tääu tueŋ.

Anɔŋ athöör dïït de cuɛ̈t [larger ballot paper] bïn bɛ̈ny de baai [councillor] ya kuany.

Yïn bï ‘1’ ya gɔ̈ɔ̈r në aber de kɔckuɔ̈ɔ̈n kɔɔr bï keek cuɛ̈t në kenhïïm nhial.

WENNË

Yïn lëu ba thanduuk ya gäär thäär nambaai në ke cök piiny de kɔckuɔ̈ɔ̈n kɔɔr bï keek cuɛ̈t bïkkë yaa bäny ke baai [councillors]

Na ba cuɛ̈t loi në aber tɔ̈ piiny në kɔc cök, ke yïn bï thanduuk dhil ya mac kɔ̈ɔ̈th në gäär bïn keek ya gɔ̈ɔ̈r cï të kɔɔr yïn keek thïn ne piɔ̈nduic.

Yeeŋö bï rɔt looi të can cuɛ̈t thöl në thiäŋ?

 1. Tääuë athör ke cuɛ̈t ca keek thöl ë thiäŋ në waragɛŋ yennë athöör tääu thïn të kɔɔr bennë yen tuɔɔc [envelope] (nɔŋ kë yennë yen thiöök thok) ku thiök thok apiɛth.
 2. Thiäŋ ɣän ɣɔ̈riic tɔ̈ në kë yennë yen thiöök thok.
 3. Tääuë athöör de cuɛ̈t ca thiöök thok apiɛth në waragɛŋ de tooc, cennnë wëukeen ke tooc cuatpiny wënthɛɛr ku tuɔ̈cë wuɔɔk.

Akɔɔr ba ye athöör de cuɛ̈t kënnë dɔc tuɔɔc në thaŋ thiin ba dɔc ya yök ke thaa bennë ye luɔɔi de cuɔ̈t kënnë guɔ thiöök thok, mɛn bï ya thaa 6 thëëi, në yom jimma, pɛɛi nïn 23, pen de bɛ̈t .

Kɔ̈ɔ̈c de bääny ë baai

Na kɔɔr ba kɔ̈ɔ̈c në ye kuɛ̈ny bï loi kennëic në pen de thiɛ̈ɛ̈r, ke yïn kɔɔr ba lööŋ kɔn deet. Na kɔɔr wël juëc kɔ̈k në kueer bïn ye kënnë looi, ke yïn limku ba wuɔɔk yuɔ̈p në 131 832 wennë yuɔ̈pë wuɔɔk në namba de agamlöŋ 03 9209 0119 ago yïn ya kuɔny në gɛ̈ɛ̈r de thok ku wɛ̈ɛ̈r de wël.

Luɔɔi wennë akut ye kuɛ̈ny ë bääny looi

VEC akɔɔr bï kɔc luɔ̈ɔ̈i, kɔc kedhiɛ ye bɛ̈n në thook wääc yiic ke wuɔ̈t tɔ̈ ëtënnë agokë luui në yee luɔɔi kënnë de kuɛ̈ny ë baany yic. Na kɔɔr ba luui në ye luɔɔi kënnë, ke yï gäär yï rin në thoŋ ë Lïŋëlith në ye Link de wɛbthait kënnë: https://appointments.vec.vic.gov.au/

Akënku guɔ nyic mɛn bukku yïn luɔ̈ɔ̈i ëtënnë – anɔŋ käjuëc yukku kɔn tïŋ cï mɛn de të tɔ̈ yïn thïn wennë luɔɔi lëu bï kuɔɔnydu ya kɔɔr. në cuɛ̈t de wut [State elections], ke wɔ ye kɔc juëc kɔ̈k kɔɔr. Në cuɛ̈t thiin de baai [council elections], ke wɔ cïï kɔc juëc ye kɔɔr në kë yennëke tuɔɔc në thanduŋ de thöön.

Ye cuɛ̈t yaa löŋ bï ya looi në raan ëbɛ̈n?

Cuɛ̈t ee kë cï tääu ke bï ya looi në raan ëbɛ̈n tënnë kɔc ke paan de Autherëlia cï ke rin gɔ̈ɔ̈r në cuɛ̈t de bääny ku në kɔc cï ke rin gɔ̈ɔ̈r në cuɛ̈t de bääny thiin de Melbourne City.

Ku na cie ëkënnë, ke cuɛ̈t acïï bï dhil ya löŋ bïï raan ëbɛ̈n ya kuanycök të ye yïn raan cï rinku gɔ̈ɔ̈r në lïnh de akut thiin de baai yic [council-enrolled voter].

Bukku cuɛ̈t piɔl ya luɔ̈i raan ëbɛ̈n

Wɔ lui arëët në ajuiɛɛr bï wɔ kɔc bï cuɛ̈t, kɔc cuɛ̈të keek, ku kɔc ke luɔi ke VEC yaa cɔk tɔ̈ ëke piɔl gup tënnë tuany ë coronavirus (COVID-19). Kɔc akɔɔr bïkkë ya tɔ̈ ëke cïn gup acuɔl në nyindhiɛ ku bïkkë löŋ ye jam wu bï kɔc ya naŋ kaam në kɛmken ya kuanycök të tɔ̈ keek në mäktɛɛp yiic kedhiɛ.

Yeeŋö bï rɔt looi të cï ɣɛn nhom määr ba cuɛ̈t?

Yïn bukku tuɔ̈c athöör, athöör bennë yïn thiɛ̈ɛ̈c në kë kën yïn cuɛ̈t. Yïn limku ba ye athöör kënnë thiɔ̈ɔ̈ŋ ku ba guiɛ̈ɛ̈r wuɔɔk ëkë kën yïn cɔk cuɛ̈t. Na lokku yïn yök ke cïn wɛ̈t lɔgɔk kën yïn cɔk cuɛ̈t, ke yïn lëu bï yïn kuum në wëu.

Nɔŋ wël kɔɔr ba keek thiɛ̈ɛ̈c?

Na nɔŋ kë kɔɔr ba thiɛ̈ɛ̈c në kee wëlkë ku kɔɔr bï yïn ya geer thok në agamlöŋ të jiɛɛm yïn wennë wuɔɔk, kë yï yuɔ̈pë 03 9209 0119.

Tëwën ë gɛ̈t rïn-pïny luɔi thïn

Thiöŋ athör gät-pïny rïn luthïn ë Duŋgëlïth (English) (PDF, 1.5MB)

De athör gät-pïny rïn alëu bë kuen thïn thuɔŋ yen ca miët bëi anïn ku acï gɔ̈tic ë Duŋgëlïth (English).Tënë thiöŋ yïn athör yïc ,awïc ba dhïl gɔ̈tic thoŋ ë Duŋgëlïth (English).