Thuɔŋjäŋ

How to respond to an 'Apparent failure to vote' notice

Video transcript

Ɣɛ̈lo, rinkië ee Asunta Ɣɛn e londe Democracy Ambassador.

Ɣɛn lui tënë Akutnhom de Cuɛt ë kɔc Victoria.

Në Lal ic, ɣok aa nɔŋ akuëny ë Wäläya de kɔc Victoria ku mïth ke baai ke Australia kedhiɛ tɔ̈ athör de kuëny ic aake diɛ̈t cë cuɛt.

Naa ciën VEC käkun ke cuɛt cï gät piny, kë yïn lëu ba juɔp lööm kë yï thïëc yeŋö këc yïn cuɛt.

Kënë acie akarama.

Në colopic, yïn bë naŋ:
Athör.
anyuuth de thuɔk-juëc.
ku colop cïï dhuknhom cïnë wëu cuat piny.

Në athör kɔ̈u, yïn abïï thiëëc naa ca cuɛt wälë kɛ̈cë cuɛt.

Naa kɛ̈cë cuɛt, kë yïn lɛ̈kë ɣok ee nɛn ku yee tëno ë cuɛt yïn thïn.

Naa kɛ̈cë cuɛt, kë yïn adhil ba kën ë cie yïn cuɛt waaric.

Yïn nɔŋ nïn 28 tënɔŋ nïn pɛi ë lööm yïn ë juɔp kënë kuba lɛ̈k ɣok naa ca cuɛt wälë kɛ̈cë cuɛt.

Tääu athör kënë në colop cïï dhuknhom cïnë wëu cuat piny ku tuɔɔc ë ciëën tënë ɣok të dɔc en rot lëu.

Kë yïn dukë juɔp kënë dhɛ̈r yï nhom. Naa cïï dhuknhom, kë yïn lëu bïï yï raam.

Naa wïc kuɔɔny kuba athör thiööŋic, kë yïïn yuöpë 9209 0119 namba ë luɔi de dugër/agamlöŋ/athook wälë nem wɛ̈pthaitda vec.vic.gov.au yic ku lɔc lɔgo de Dugër/agamlöŋ/athook.

Wël ë lëk cë gɔ̈t thïn Thuɔŋjäŋ

De Victorian Electoral Commission (VEC) ë käk looi ebɛ̈në:

  • Kuany Walaya ebɛ̈në tënë kɔc Victoria
  • Kuany payam ebɛ̈në tënë kɔc Victoria
  • Kuany ebɛ̈në tënë akutnhïïm aguiɛr kök.

Na ɣɛn nɛŋë lɔnku ba rïn gät-pïny?

Yïn adhïl ba yï rïn gät-pïny ku looi kuany tënë namba baai alɔŋ ciëŋ yïn thïn. Yïn adhïl:

  • Bë ya raan ë kɔc Australia në dhiëth, ku
  • Nɛŋ ruunka 18 ë dïtde tedä ka ruun tɔ̈u nhial, ku
  • Anɔŋ ciɛŋ apɛi tënë baai alɔŋdun cieŋ thïn Victoria tëwën cïtmɛn pen-tök kë yï ciɛ̈ŋ ëtänë.

Tëwën ë gɛ̈t rïn-pïny luɔi thïn

Thiöŋ athör gät-pïny rïn luthïn ë Duŋgëlïth (English) (PDF, 1.5MB)

De athör gät-pïny rïn alëu bë kuen thïn thuɔŋ yen ca miët bëi anïn ku acï gɔ̈tic ë Duŋgëlïth (English).Tënë thiöŋ yïn athör yïc ,awïc ba dhïl gɔ̈tic thoŋ ë Duŋgëlïth (English).

Wïc/gɔ̈r raan agamlöŋ/athook?

Na yïn awïc wël ë lëk kök,yïn alëu ba VEC yuöp në dhöl dan raan agamlöŋ/athook, atɔ̈ thïn ë telepun kënic (03) 9209 0119.

Räm ke ɣɔk

De VEC kë rɛ̈ɛ̈r nhial ë Level 11, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000.

Yïn alëu ba VEC yuöp ë talapun namba kënic 131 832, ku tuɔc imeeldu tënë info@vec.vic.gov.au tedä ka tuɔ̈c ɣɔk pɛk (fax) ë namba kënic 9629 8632.

Na yïn acï la keny bëi agɔ̈r-alɔŋtui, yuöp ɣɔk ë talapun kënic +613 8620 1100.