ភាសាខ្មែរ

ការបោះឆ្នោតសាលាសង្កាត់ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ការបោះឆ្នោតសាលាសង្កាត់ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ការបោះឆ្នោតសាលាសង្កាត់នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែតុលា។ អ្នកនឹងទទួលបានកញ្ចប់សន្លឹកឆ្នោតមួយដើម្បីបោះឆ្នោតនៅផ្ទះ។

នឹងមិនមានការបោះឆ្នោតសម្រាប់សាលាសង្កាត់ Casey, South Gippsland Shire និង Whittlesea ទេ។ អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងសាលាសង្កាត់ទាំងបីនេះមិនចាំបាច់បោះឆ្នោតទេ។

ដើម្បីអាចបោះឆ្នោតបាន អ្នកបោះឆ្នោតត្រូវតែចុះឈ្មោះឱ្យបានទាន់ម៉ោង៤រសៀល ថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ ខែសីហា។ កញ្ចប់សន្លឹកឆ្នោតមួយ នឹងត្រូវបានផ្ញើទៅឱ្យអ្នកបោះឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី៦ ដល់ថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

សូមបំពេញសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នក ហើយផ្ញើវាមកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន មុនពេលបិទការបោះឆ្នោតនៅម៉ោង៦ល្ងាច ថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែតុលា។

តើអ្នកណាអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត?

នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសាលាសង្កាត់ មានការចុះឈ្មោះពីរប្រភេទ៖ ចុះឈ្មោះក្នុងរដ្ឋ និងចុះឈ្មោះក្នុងសាលាសង្កាត់។

អ្នកបោះឆ្នោតចុះឈ្មោះក្នុងរដ្ឋ

ប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតរដ្ឋ អ្នកនឹងត្រូវបានចុះឈ្មោះជាស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសាលាសង្កាត់នៅខែតុលា។

ដើម្បីមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតរដ្ឋ អ្នកត្រូវតែជាពលរដ្ឋអូស្រ្តាលី មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅនៅចំថ្ងៃបោះឆ្នោត (ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០) ហើយបានរស់នៅក្នុងរដ្ឋវិចថូរៀយ៉ាងហោចណាស់មួយខែ។

ប្រសិនបើអ្នកជាពលរដ្ឋអូស្រ្តាលី ហើយចង់ពិនិត្យមើលថាតើអ្នកមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតរដ្ឋឬអត់ អ្នកអាច ‘ពិនិត្យមើលការចុះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ’ នៅលើគេហទំព័រនេះ ឬទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ 131 832។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែភាសា អ្នកអាចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ 03 9209 0192។

ប្រសិនបើអ្នកជាពលរដ្ឋអូស្រ្តាលី ហើយមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះតាមអនឡាញដោយប្រើសំណុំបែបបទការចុះឈ្មោះដែលបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរនៅក្បែរចុងទំព័រនេះ។ អ្នកគួរតែបំពេញសំណុំបែបបទជាភាសាអង់គ្លេស ហើយនៅពេលអ្នកបោះពុម្ពសំណុំបែបបទ វានឹងបោះពុម្ពចេញជាភាសាអង់គ្លេស។ បន្ទាប់មក ចុះហត្ថលេខាលើសំណុំបែបបទ ហើយផ្ញើវាទៅ៖

Victorian Electoral Commission
Reply Paid 66506
Melbourne Vic 8001

នេះជាសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃ មិនត្រូវការបិទតែមទេ។

ប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ក៏ប៉ុន្តែបានផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ ឬផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះរបស់អ្នក ហើយមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានលម្អិតនៃការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកទេ អ្នកអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបាននៅលើសំណុំបែបបទចុះឈ្មោះ នៅលើតំណភ្ជាប់ក្បែរចុងទំព័រនេះ។

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការចុះឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះថ្មីត្រូវតែបំពេញឱ្យបានទាន់ម៉ោង៤រសៀលថ្ងៃសុក្រទី២៨ខែសីហាឆ្នាំ២០២០

ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានការរំលឹកអំពីការបោះឆ្នោតជាសារ VoterAlert SMS ឬតាមអ៊ីម៉េលដោយឥតគិតថ្លៃ សូមដាក់បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដៃ ឬអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉េលរបស់អ្នក នៅលើសំណុំបែបបទចុះឈ្មោះរបស់អ្នក។

អ្នកបោះឆ្នោតចុះឈ្មោះក្នុងសាលាសង្កាត់

អ្នកបោះឆ្នោតចុះឈ្មោះក្នុងសាលាសង្កាត់ត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅនៅចំថ្ងៃបោះឆ្នោត (ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០) ហើយមិនមែនជាអ្នកបោះឆ្នោតចុះឈ្មោះក្នុងរដ្ឋនៅក្នុងសាលាសង្កាត់នោះទេ។

ប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសាលាសង្កាត់ចុងក្រោយសម្រាប់អចលទ្រព្យដែលអ្នកជាម្ចាស់ ហើយមានទីតាំងនៅក្នុងសាលាសង្កាត់ផ្សេងពីកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ អ្នកនឹងត្រូវបានគេផ្ញើកញ្ចប់សន្លឹកឆ្នោតមួយជាស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់អចលទ្រព្យនោះនៅខែតុលា។

ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនជាពលរដ្ឋអូស្រ្តាលីទេ ក៏ប៉ុន្តែ៖

 • អ្នករស់នៅ និងបង់ពន្ធដីធ្លីសម្រាប់អចលទ្រព្យមួយ ឬ
 • អ្នកបង់ពន្ធដីធ្លីសម្រាប់អចលទ្រព្យដែលអ្នកកាន់កាប់ (ឧទាហរណ៍ អ្នកជួលហាង) នៅក្នុងតំបន់សាលាសង្កាត់ ក៏ប៉ុន្តែមិនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតណាមួយ ឬ
 • អ្នកជាម្ចាស់អចលទ្រព្យដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសាលាសង្កាត់ផ្សេងពីកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកមិននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសាលាសង្កាត់ចុងក្រោយ

អ្នកអាចដាក់ពាក្យទៅសាលាសង្កាត់ដើម្បីបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតសាលាសង្កាត់។ អ្នកនឹងចាំបាច់ត្រូវទាក់ទងសាលាសង្កាត់របស់អ្នក សម្រាប់សំណុំបែបបទដើម្បីចុះឈ្មោះ ឬពិនិត្យមើលថាតើអ្នកជាអ្នកបោះឆ្នោតចុះឈ្មោះក្នុងសាលាសង្កាត់ឬអត់។

តើខ្ញុំបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសាលាសង្កាត់ដោយបែបណា?

អ្នកនឹងត្រូវបានគេផ្ញើកញ្ចប់សន្លឹកឆ្នោតមួយតាមប្រៃសណីយ៍នៅរវាងថ្ងៃទី៦-៨ ខែតុលា។

នៅក្នុងកញ្ចប់សន្លឹកឆ្នោតនោះ អ្នកនឹងឃើញមាន៖

 • សន្លឹកឆ្នោតមួយភ្ជាប់ទៅនឹងសេចក្តីថ្លែង និងរូបថតមនុស្សដែលតែងតាំងឱ្យគេបោះឆ្នោត
 • ការណែនាំអំពីការបោះឆ្នោត (ជាមួយសេចក្តីបកប្រែ)
 • ស្រោមសំបុត្រដាក់សន្លឹកឆ្នោតមួយដែលមានបន្ទះ។
 • ស្រោមសំបុត្រឆ្លើយតបដែលបានបង់ថ្លៃតែមរួចស្រេចមួយ។

របៀបបោះឆ្នោត

 • សរសេរលេខ 1 នៅក្នុងប្រអប់ក្បែរបុគ្គលដែលអ្នកចង់ឱ្យឈ្នះ
 • សរសេរលេខ 2 នៅក្នុងប្រអប់ក្បែរជម្រើសទី២របស់អ្នក
 • បន្តដាក់លេខរហូតទាល់តែបានគ្រប់ប្រអប់
 • ប្រើតែលេខប៉ុណ្ណោះ។

សាលាក្រុងម៉ែលប៊នមានបទបញ្ជាបោះឆ្នោតពិសេស។ ប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសាលាក្រុងម៉ែលប៊ន អ្នកនឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតពីរ

នៅលើសន្លឹកឆ្នោតតូច ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមអ្នកដឹកនាំ អ្នកត្រូវតែដាក់លេខគ្រប់ប្រអប់ ទៅតាមលំដាប់នៃជម្រើសរបស់អ្នក។

សន្លឹកឆ្នោតធំ គឺសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាក្រុង។ អ្នកអាចបោះឆ្នោត ‘1’ នៅលើខ្សែបន្ទាត់សម្រាប់ក្រុមទីប្រឹក្សាដែលអ្នកចង់ឱ្យជាប់ឆ្នោត

អ្នកអាចដាក់លេខក្នុងប្រអប់ទាំងឡាយនៅក្រោមខ្សែបន្ទាត់សម្រាប់ទីប្រឹក្សាក្រុងម្នាក់ៗ។ ប្រសិនបើអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្រោមខ្សែបន្ទាត់ អ្នកត្រូវតែដាក់លេខឱ្យបានគ្រប់ប្រអប់នៅក្រោមខ្សែបន្ទាត់ ទៅតាមលំដាប់នៃជម្រើសរបស់អ្នក។

តើមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតរបស់ខ្ញុំ?

 1. ដាក់សន្លឹកឆ្នោតដែលបានបំពេញរួចរបស់អ្នក ទៅក្នុងស្រោមសំបុត្រសន្លឹកឆ្នោត (ដែលមានបន្ទះនៅលើវា) ហើយបិទវាឱ្យបានជិត។
 2. បំពេញព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នក នៅលើបន្ទះដែលភ្ជាប់ទៅនឹងស្រោមសំបុត្រសន្លឹកឆ្នោតនោះ។
 3. ដាក់ស្រោមសំបុត្រសន្លឹកឆ្នោតដែលបានបិទជិត ទៅក្នុងស្រោមសំបុត្រឆ្លើយតបដែលបានបង់ថ្លៃតែមរួចស្រេច មុនពេលអ្នកផ្ញើវា។

ត្រូវប្រាកដថាអ្នកផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ឱ្យបានមុនការបិទការបោះឆ្នោតនៅម៉ោង៦ល្ងាច ថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែតុលា

ការឈរឈ្មោះសម្រាប់សាលាសង្កាត់

ប្រសិនបើអ្នកចង់ឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែតុលានេះ អ្នកត្រូវយល់ដឹងអំពីបទបញ្ជាទាំងឡាយ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបបំពេញកិច្ចការនេះ សូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ 131 832 ឬតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាលេខ 9209 0192។

ធ្វើការនៅកន្លែងបោះឆ្នោត

VEC ចង់ផ្តល់ជូនការងារដល់ប្រជាជនមកពីសហគមន៍ភាសាទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការនៅកន្លែងបោះឆ្នោត។ ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមចុះឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសនៅត្រង់តំណភ្ជាប់នេះ៖ https://appointments.vec.vic.gov.au/

យើងខ្ញុំមិនអាចធានាថាអ្នកនឹងបានទទួលការងារនោះទេ - មានកិច្ចការជាច្រើនត្រូវបានយកមកពិចារណា ដូចជាតំបន់ ឬសកម្មភាពដែលត្រូវការការគាំទ្រ។ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋ យើងខ្ញុំត្រូវការមនុស្សជាច្រើនទៀត។ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសាលាសង្កាត់ យើងខ្ញុំមិនត្រូវការមនុស្សច្រើនទេ ពីព្រោះការបោះឆ្នោតគឺធ្វើឡើងតាមប្រៃសណីយ៍។

តើការបោះឆ្នោតជាកាតព្វកិច្ចឬ?

ការបោះឆ្នោតជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ពលរដ្ឋអូស្រ្តាលីដែលបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនិងសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតណាម្នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសាលាក្រុងម៉ែលប៊ន។

ក្រៅពីនេះ ការបោះឆ្នោតមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចទេប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកបោះឆ្នោតចុះឈ្មោះក្នុងសាលាសង្កាត់

ការផ្តល់ការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

យើងខ្ញុំកំពុងរៀបចំផែនការដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកបោះឆ្នោត ប្រជាពលរដ្ឋដែលតែងតាំង និងបុគ្គលិក VEC មានសុវត្ថិភាពពីវីរុសកូរ៉ូណា (ជំងឺខូវីដ-១៩)។ វិធានការអនាម័យ និងការរក្សាគម្លាតនៅក្នុងសង្គមនឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅគ្រប់ការិយាល័យ។

តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំភ្លេចបោះឆ្នោត?

អ្នកនឹងទទួលបានលិខិតមួយច្បាប់ដែលស្នើសុំការពន្យល់ពីហេតុផល។ សូមបំពេញសំណុំបែបបទនៅលើលិខិតនោះ ដើម្បីប្រាប់យើងខ្ញុំពីហេតុផលរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានហេតុផលត្រឹមត្រូវណាមួយចំពោះការមិនបានបោះឆ្នោតទេនោះ អ្នកអាចទទួលការផាកពិន័យ។

សំណួរ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីព័ត៌មាននេះ ហើយចង់និយាយជាមួយយើងខ្ញុំដោយមានអ្នកបកប្រែភាសា សូមទូរស័ព្ទលេខ 03 9209 0192។

របៀបចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

បំពេញ សំណុំបែបបទចុះឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស (PDF, 1.4MB)

សំណុំបែបបទសុំនេះ អាចអានបាននៅក្នុងភាសាដែលលោកអ្នកទាញយក ក៏ប៉ុន្តែនឹងបោះពុម្ពជាភាសាអង់គ្លេស។ នៅពេលបំពេញសំណុំបែបបទ លោកអ្នកត្រូវតែសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស។